بخش جدید: لینکهای داغ نشده دوازده ساعت اخیر

چند روز پیش یکی از کاربران بالاترین پیشنهادی مطرح کرد که با استقبال زیادی از طرف کاربران روبرو شد. پیشنهاد این بود که بعضی از لینکهای خوب بدلیل اینکه در زمان مناسب ارسال نشده‌اند دیده نمیشوند و هیچوقت داغ نمیشوند و برای جلوگیری از این موضوع بهتر است که بهترین لینکهای هر دوساعت روز گذشته را نشان بدهیم.

ما این پیشنهاد را با تغییر کوچکی پیاده کردیم. از آنجا که نمیخواهیم بخش سمت چپ بیش از اندازه شلوغ شود، تنها لینکهای داغ نشده ۱۲ ساعت گذشته را نشان میدهیم. ۱۲ ساعت بجای ۲۴ ساعت از این جهت انتخاب شده است چون که امکان دیدن لینکهای داغ نشده ۲۴ ساعت گذشته قبلا فراهم بود.

از مشکلات به دسترسی به بالاترین در چندین ساعت گذشته از همه کاربران پوزش می طلبیم.

یک دیدگاه