برچسب: عید فطر

تغییر لوگوی بالاترین برای ترویج احترام متقابل بین ایرانیان با اعتقادات متفاوت

امسال نیز همچون سالهای گذشته به مناسبت عید فطر، لوگوی بالاترین را تغییر دادیم. با توجه به اینکه ایران کشوری است با اقلیتهای دینی و مذهبی مختلف، برای رعایت بی طرفی، از شما کاربران تقاضا داریم که برای هریک از اقلیتهای زرتشتی، مسیحی، کلیمی، بهایی و همچنین «خداناباوران» مناسبت و لوگوی پیشنهادی خود را بفرستید. در هر سال هر گروه تنها یک روز و یک تغییر لوگو در بالاترین خواهند داشت. روز پیشنهادی برای هر اقلیت باید روز عید یا روز شادی باشد. این حرکت بالاترین برای اهمیت دادن به اقلیتها و همینطور ترویج احترام متقابل بین ایرانیان با اعتقادات متفاوت است.